Administratief

Administratieve informatie

Algemeen

Bergsport Vlaams-Brabant VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bergsport Vlaams-Brabant VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 Als Bergsport Vlaams-Brabant VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bergsport Vlaams-Brabant VZW
Zetel:Hoge steenweg 20 te 1850 Grimbergen
Emailadres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 053/80.46.29

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Bergsport Vlaams-Brabant VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Bergsport Vlaams-Brabant VZW (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Welke gegevens verwerken we

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • Bestuursleden van de vereniging
 • Vrijwilligers van de vereniging
 • Klim- en Bergsportfederatie Vlaanderen VZW

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van drukwerk en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bergsport Vlaams-Brabant VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bergsport Vlaams-Brabant VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Bergsport Vlaams-Brabant VZW van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

Bergsport Vlaams-Brabant VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 2 januari 2019

De statuten en het huishoudelijk regelement van Bergsport Vlaams-brabant vzw kunnen geraadpleegd worden via Publicaties > Andere

De raad van bestuur van de vzw Bergsport Vlaams Brabant heeft op de vergaderingen van 13 oktober 2015 en 10 november 2015 het hierna volgende beslist i.v.m. honden op clubactiviteiten.

 1. De club wijst er elke eigenaar van een hond op dat hij steeds verantwoordelijk is en blijft voor zijn hond en het gedrag van zijn hond.
 2. De organisator van de clubactiviteit zal de eigenaar van de hond wijzen op de door de club genomen voorzorgsmaatregelen.
 3. Los van landelijke of lokale reglementering opgelegd door overheden moeten alle honden steeds aangelijnd zijn.
 4. Een eigenaar van een hond moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om te vermijden dat de hond iemand kan bijten en verwonden. Indien daartoe een muilkorf nodig is moet deze aangebracht worden. Hieraan extra aandacht schenken als de hond alleen wordt gelaten.
 5. Volgt de eigenaar deze regels niet dan zal de organisator de eigenaar hierop aanspreken.
 6. Door het opleggen en kenbaar maken van deze voorzorgsmaatregelen door de club, kan deze laatste niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer de eigenaar van de hond deze eenvoudige basisregels niet respecteert.
 7. Het staat de club vrij - wanneer zij dit nodig acht - andere maatregelen te nemen: bijvoorbeeld verbieden dat honden aanwezig zijn.

in geval van nood...

Administratieve procedures bij een ongeval

Bij een ongeval

Neemt u zo snel mogelijk contact met het KBF secretariaat +32 (0)3/830.75.00. Er wordt voor u een dossier geopend, en wij sturen vervolgens de aangifteformulieren met alle instructies naar u thuis.

Aangiftes dienen te gebeuren binnen de twee werkdagen.

In het weekend is er een KBF SOS-dienst bemand door vrijwilligers. Deze dient enkel om erg dringende repatriëringen of dodelijke ongevallen te melden, alle andere zaken kunnen gerust wachten tot maandag.

Maak foto’s van de situatie na het ongeval; plaats, materiaal, omgeving, uitrusting, …

Meld het ongeval/incident ook aan het BVLB secretariaat ter info via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefonisch +32 (0)53/80.46.29

Lid worden van Bergsport Vlaams Brabant (BVLB) gebeurt via de Klim en bergsportfederatie

Het lidmaatschap loopt van 01 januari tot 31 december. Wanneer men een nieuw lidmaatschap afsluit na 1 september, loopt het verder door tot 31 december van het volgende kalenderjaar 

Voordelen van het lidmaatschap

Klik hierop om alle info over het lidmaatschap te weten te komen.

Online inschrijven

Vul het online inschrijvingsformulier in op de website van de Klim en bergsportfederatie. Op dit formulier moet je eerst een club kiezen , onze club heet "BERGSPORT  VLAAMS BRABANT vzw".

online inschrijvingsformulier

Betaling van het lidmaatschap

Als nieuwe leden hun lidmaatschap bevestigen (via 5 stappen), ontvangen zij een e-mail met het lidmaatschapsnummer, te betalen bedrag en een OGM-nummer (te vermelden bij de betaling).

Steunend lidmaatschap

Vanaf 01.09.2018 kan je ook opteren om steunend lid te worden van onze club

Als steunend lid van de vzw BVLB ontvang je 4 keer per jaar ’ t Bergleeuwke en je hebt aan dezelfde prijs als leden toegang tot clubavonden. Je bent echter niet verzekerd.
Om steunend lid te worden vul je je gegevens in via bvlb.be/over-ons/lid-worden/steunend-lid.
Vervolgens betaal je 20 € op de rekening van de club (BE97 0011 3855 2149), met vermelding van uw 'naam en steunend lidmaatschap 2019'. Na ontvangst van uw betaling zal u een speciale lidkaart als steunend lid worden toegezonden.
Wie vanaf 01.09.2018 steunend lid wordt is dit tot 31.12.2019: men bekomt dus 4 maanden gratis steunend lidmaatschap bij.

Problemen of vragen

Neem dan gerust contact met het Secretariaat van Bergsport Vlaams Brabant via mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..